Alla inlägg under december 2016

Av xenia alpkut - 22 december 2016 00:00

Vad är adhd?

Olika hos olika människor

Adhd är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder på engelska. Det brukar översättas med uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning. Om man har adhd har man svårt att koncentrera sig och man kan har stort behov att röra på sig eller så kan man ha svårt att komma igång med uppgifter. Man är också ofta impulsiv och gör saker utan att tänka efter före.

Adhd ser olika ut hos olika personer. Hur mycket det påverkar ens vardag beror på vilket sammanhang man är i, vilka krav som ställs på en och omgivningens bemötande. De egenskaper som man kan uppleva som hinder i vissa sammanhang, kan vara tillgångar i andra.

Att man är impulsiv kan till exempel också innebära att man är idérik, fantasifull och kreativ. Man kan också vara egensinnig, orädd och vågar göra sådant som andra inte vågar, till exempel prova nya sätt att göra saker på. Många med adhd är energiska, drivande och har stor uthållighet när de själv får välja aktivitet.

Om man har svårt att koncentrera sig när det händer mycket runt omkring en kan man istället vara bra på att hyperfokusera, det vill säga ägna sig åt en enda sak med stor uppmärksamhet. Det är en fördel om man vill bli riktigt bra på någonting.

Adhd, add och damp

Ibland hör man begreppen damp eller add. Båda innebär adhd, och de används för att beskriva olika former av adhd. Add är som adhd men utan överaktiviteten. Man blir lätt distraherad och tappar uppmärksamheten, men man är inte överaktiv. Istället kan man ha svårt att komma igång med aktiviteter och att få saker och ting gjorda. Det är vanligare att flickor och kvinnor har add. Eftersom add inte alltid märks lika mycket utåt kan det ta längre tid innan det upptäcks och man får den hjälp som man behöver.

Om man har damp har man förutom adhd svårigheter med vissa rörelser. Ibland har man också svårt att tolka intryck från syn, hörsel och känsel. Begreppet damp används inte så ofta längre. Istället brukar det kallas att man samtidigt har adhd och dcd. Dcd står för Developmental Coordination Disorder.

Hur vanligt är adhd?

Ungefär tre till sex procent av barn i skolåldern har adhd. Det är två till tre gånger vanligare att pojkar får diagnosen adhd, men mörkertalet bland flickor är förmodligen stort. Ungefär 2 procent av vuxna har adhd.

Det kan bli bättre med tiden

Adhd har man hela livet, men för många blir det bättre med tiden. Det beror dels på att hjärnan mognar, dels kan det bero på att man accepterar hur man är, hittar strategier för att hantera olika situationer och lär sig att kontrollera impulser. Man brukar också få lättare att se och utveckla de positiva egenskaper som beror på adhd. När man är vuxen brukar man också ha lättare att välja vilka sammanhang man vill vara i.

Vad beror adhd på?

Hjärnan fungerar annorlunda

Adhd beror på att vissa delar av hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt än hos personer utan adhd, bland annat de hjärnfunktioner som styr uppmärksamhet, möjligheten att bestämma över impulser och reaktioner, och förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt.

Signalämnen har betydelse

Mycket är fortfarande okänt om hur hjärnan fungerar. Det är bara delvis känt vad adhd beror på, men det har bland annat att göra med så kallade signalsubstanser, som behövs när signaler skickas mellan olika nervceller i hjärnan.

Signalsubstanser som är viktiga när man har adhd är dopamin och noradrenalin. Om man har adhd fungerar de här signalsubstanserna inte riktigt som de ska.

Både ärftlighet och miljö påverkar

Ärftlighet verkar vara den viktigaste faktorn till att man får adhd. Man ärver vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnans olika delar och påverkar hur signalsubstanserna fungerar. Därför är det vanligt att flera i en familj eller släkt har adhd.

Hjärnans utveckling påverkas också av de upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt. Det innebär att både arv och miljö spelar en roll för hur problemen vid adhd visar sig.

Tidiga skador är ibland orsaken

Det är ovanligt men ibland kan adhd bero på hjärnskador som man fått under fostertiden, vid förlossningen, eller under spädbarnstiden. Skadorna kan till exempel bero på att man inte fick tillräcklig med syre- eller näring under fostertiden, att man fötts mycket för tidigt och haft låg födelsevikt.

Symtom

Adhd ser olika ut för alla; en del har det lätt där andra har svårare och tvärtom, men adhd brukar innebära:

 • Uppmärksamhetsproblem: Att man har svårt att koncentrera sig eller att vara uppmärksam på något. Att komma igång med saker kan vara jobbigt, eller så tröttnar man fort på något man påbörjat.
 • Överaktivitet: Att man har svårt att vara "lagom" aktiv. Det är vanligt att man är väldigt aktiv, har svårt att sitta still eller känner sig rastlös. Ibland kan man känna sig helt slut och inte vilja röra sig alls.
 • Impulsivitet: Att man är väldigt impulsiv, alltså att man gör saker direkt, utan att tänka efter. Man kan också ha svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer.

Det finns också annat som är vanligt vid adhd. Man kan ha

 • svårt i samspel med andra personer
 • lätt att glömma eller tappa bort saker
 • många tankar på en gång, som att de trängs i huvudet
 • svårt att ta instruktioner
 • svårt att skriva eller läsa
 • svårt att passa tider och att planera sin tid
 • svårt med vissa rörelser
 • sömnproblem, ångest, oro eller nedstämdhet
 • låg självkänsla.

Det är viktigt att andra känner till vad man har svårt för och vad man har lätt för. Ju mer närstående, klass- eller arbetskamrater, skolpersonal och andra får lära sig, desto lättare brukar livet kunna bli. Att man själv får hjälp att förstå och acceptera hur man funkar är också mycket viktigt.

Det kan ta tid att lära sig läsa


Om man har adhd kan man behöva extra hjälp med att lära sig läsa och skriva. Det är till exempel vanligt att man har dyslexi. Det kan också vara så att man inte uppfattar de ljud som bygger upp orden, fonemen. Då uppfattar man inte att ord rimmar och det blir svårare att uttala ord rätt. Det blir också svårt att koppla ihop bokstäver med rätt ljud när man lär sig läsa.


ANNONS
Av xenia alpkut - 22 december 2016 00:00

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/

 

Allmänt

Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man ofta gör saker utan att tänka efter först. Man störs lätt om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker. En del har svårt med sociala relationer.

En del får veta att de har adhd när de går i förskolan eller i skolan, andra när de är vuxna. Orsakerna till adhd är inte helt kända, men forskning talar för att ärftlighet har stor betydelse. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter.

Det finns annat som också är vanligt vid adhd. Man kan ha:

 • Svårt att läsa och skriva
 • Svårt med vissa rörelser
 • Snabba humörsvängningar
 • Svårt att ta instruktioner

Adhd ser också olika ut för alla; en del har det lätt där andra har svårare och tvärtom.

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utseendet men som påverkar vardagslivet. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. Man brukar uppleva mindre problem när man blir äldre, allt eftersom man lär sig mer om hur man fungerar och hittar egna lösningar för att klara olika situationer.
Läs mer: UMO: Adhd

Behandling

Det finns hjälpmedel som kan vara till hjälp om man har adhd, till exempel handdatorer eller mobiltelefoner med kalenderfunktion som avger en signal när man ska göra någonting. Om man går i skolan har man rätt till bland annat hjälp som underlättar inlärningen, oavsett i vilken skola eller klass man går. Ibland kan läkemedel göra det lättare att koncentrera sig och då kan också vardagen fungera bättre. Ibland kan man få stöd från kommunens socialtjänst.

Tema hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få hjälpmedel, och söka fram vilka som finns att få där du bor.

När ska man söka vård?

Om man som förälder tror att ens barn har adhd och behöver hjälp, kontaktar man i första hand barnavårdscentralen, skolans elevhälsa genom skolsköterskan, barnläkarmottagningen eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Som ungdom kan man även själv kontakta elevhälsan. Som vuxen kan man vända sig till en vårdcentral eller till en psykiatrisk mottagning för att få kontakt med en läkare eller psykolog.

ANNONS
Av xenia alpkut - 22 december 2016 00:00


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sköldkörtel


SköldkörtelnGlandula Thyreoidea, är en två- eller (hos vissa människor) tredelad endokrin (hormonproducerande) körtel lokaliserad i halsen, strax under struphuvudet och utmed sidorna på luftstrupen. Sköldkörtelns hormoner, tyreoideahormoner, går direkt ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen.

 

AnatomiSköldkörteln består av två, ibland tre, lober. Den tredje loben benämns pyramidloben och finns hos ca 15 procent av befolkningen. I normalfallen består sköldkörteln av höger och vänster lob (lobus dexter et sinister). Dessa sammanfogas framtill i Isthmus glandulae thyroideae som ligger framför ringbrosket (cartilago cricoidea).

 

HormonproduktionHistologiskt består sköldkörteln av sfäriska folliklar. På dessas cellytor finns tyreotropinreceptorer som binder TSH vid sköldkörteln. Sköldkörtelns celler samlar upp tyrosin och salt ( Na+/I-). I cellerna katalyseras saltets jodid till jod av tyreoperoxidas. I follikelcellerna bildas tyreoglobulin med detta jod, som samlar tyrosinet. Vid syntesen av tyrosin och jod bildas tyreoideahormoner. Hormonerna är fästa vid tyreoglobulinet tills TSH fäster vid tyreotropinreceptorerna. Fäst på receptorerna signalerar TSH att hormonerna ska frisättas från tyreoglobulinet och follikelcellerna. Därmed utsöndras hormonerna från sköldkörteln in i blodet.

Syntesen av tyrosin och jod vid tyreglobulinet bildar så kallat tyroxin (T4) vilket är ett av de två viktigaste tyreoideahormonerna. Omkring 80 procent av T4, normalt sett, dejoderas till trijodtyronin (T3) i vävnaderna. T3 är mycket mer aktivt än T4, som i stor utsträckning är ett prohormon. En del T3 bildas också i sköldkörteln. Omkring 20 procent av det totala T3 bildas där genom att överblivna rester från produktionen av T4, monojodtyrosin och dijodtyrosin, dejoderas av ett sköldkörtelenzym, jodtyrosindejodinas typ II.

Huvuddelen av det T4 och T3 som utsöndras från sköldkörteln är bunden till transportproteiner. Det är den fria icke-proteinbundna fraktionen av T4 och T3 som är biologiskt aktiv. Sköldkörtelhormonerna T3 och T4 transporteras i blodet i störst (70 procent) utsträckning bundet till proteinet TBG (tyroxinbindande globulin), men även till viss del (15-20 procent) av albumin samt (10-15 procent) transthyretin och cirka 3 procent bundet till lipoproteiner. TBG har två viktiga funktioner:

1) bidra med en stor cirkulerande reservoar av T4, för att buffra för akuta förändringar i sköldkörtelfunktion (efter borttagande av sköldkörteln har cirkulerande T4 minskat med ca 50 procent efter en vecka),


Av xenia alpkut - 21 december 2016 22:35

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/PJlrz/fallande-dom-efter-vargattacken-pa-kolmarden


En djurskötare på Kolmården dödades av vargar för fyra år sedan. 

Nu döms en tidigare chef på djurparken för vållande till annans död.


Kolmårdens dåvarande zoologiske chef, Mats Höggren, fälls för vållande till annans död sedan en djurskötare dödats av vargar 2012. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter.
Djurparken döms samtidigt till en företagsbot på 3,5 miljoner kronor.

Djurskötaren var ensam inne hos åtta vargar, utan larm och kommunikationsradio, då djuren gick till anfall.

Klockan 11.17 den 17 juni 2012 larmades polisen till djurparken. Då hade en kollega hittat den 30-åriga kvinnans kropp inne i varghägnet.

Åtalades i januari

Det var inte första gången vargarna uppträtt aggressivt mot personal och besökare. Bland annat ska en besökare bara två månader innan kvinnan dog ha fått sy 17 stygn efter att ha varit inne hos vargarna.

Aftonbladet skrev tidigare att utredningen visade att det gick att misstänka att både Kolmårdens djurpark och den förre chefen ”av oaktsamhet underlåtit eller brustit i rutinerna”, och att den unga kvinnans död inte hade behövt inträffa om man gjort det man skulle.

Villkorlig dom och böter

I januari i år åtalades både Kolmårdens djurpark och den dåvarande zoologiske chefen Mats Höggren för att ha vållat kvinnans död genom att inte agera tidigare.

I ett pressmeddelande skriver Norrköpings tingsrätt: 

”Tingsrätten bedömer att det generellt förelegat betydande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kolmårdens Djurpark”, samt: 

"Mats Höggren var vid tiden för olyckan zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark. Tingsrätten kommer fram till att han genom delegation hade fått ansvaret för arbetsmiljöarbetet inom det verksamhetsområde i djurparken till vilket Närkontakt Varg hörde"

Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter eftersom att det har gått mer än fyra år sedan brottet begicks.

Den dömde chefen och djurparken ska enligt domen tillsammans betala skadestånd till en anhörig till djurskötaren.

Av xenia alpkut - 21 december 2016 22:16


http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/aldre-far-kampa-for-plats-pa-aldreboende


Det blir allt färre platser på äldreboenden medan de äldre bara blir fler. Siffror som SVT har tagit fram visar att under de senaste femton åren har var fjärde plats försvunnit på äldreboenden runt om i landet.

I takt med att vi lever allt längre så behöver också fler vård och omsorg. Men att få plats på ett äldreboende är ingen rättighet. Chansen till att få en plats skiljer sig stort mellan kommunerna.

32.000 platser på äldreboenden försvann under 2000-talet. Det är en tydlig trend i de flesta kommuner i Sverige. Ambitionen är att de gamla ska vårdas i hemmet så länge som möjligt. Det här har lett till att många gamla tvingas bo kvar hemma mot sin vilja.

– I och med att man har dragit ner så snabbt på äldreboenden har det blivit mycket mera tvång att bo hemma, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete.

”Naiva politiker”

– Antingen har vi helt okunniga politiker, eller så har vi politiker som är naiva nog att tro att det går att ta bort platser utan att det gör någon skada, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.

Lena Hedquist och hennes make Einar planerade att njuta av pensionen tillsammans. Men så blev det inte. Einar blev demenssjuk och till slut blev det för tungt för Lena att sköta om honom själv. Einar fick plats på äldreboende direkt. Men så ser det inte ut för alla och när platserna inte räcker till, så får hemtjänsten fylla i luckorna.

– De som blir gamla idag och som inte har anhöriga, de har sämre möjlighet att få ett bra liv på gamla dagar, säger Lena Hedquist, som också sitter med som ordförande i SPF Seniorerna i Bromma.

Det individuella behovet ska prövas

– Ribban för att få hemtjänst har höjts drastiskt, de som kommer över ribban är väldigt sjuka och hade för 20 år sedan varit självklara för att få en plats i särskilt boende, säger Mats Thorslund.

Alla har rätt att få sitt individuella behov prövat, men kommuner gör olika bedömningar. Därför är möjligheten till att få plats på särskilt boende olika beroende på vilken kommun man bor i. I dag tvingas många äldre slåss i domstol för att komma in på äldreboende. Och det kan bli utdragna processer för de gamla och deras anhöriga.

– Har kommunen inte tillräckligt med platser, då höjer man ribban. Då säger man: Du har ett behov som gör att du inte behöver en plats, säger Mats Thorslund.

 


Av xenia alpkut - 21 december 2016 16:30

http://www.expressen.se/nyheter/malin-30-vill-varna-for-billiga-mobilladdare/


Jag vill varna.


 


Den billiga mobilladdaren visade sig vara allt annat än ett fynd för Malin Eriksson.

När familjen var borta började laddaren att brinna – och sonens iPhone 6 som var på laddning fick kortslutning.

Nu vill hon varna andra mobilanvändare.

– Jag känner att jag kommer använda originalladdare i fortsättningen, Malin.

Häromveckan beställde Malin Eriksson, 30, en laddare till sonens iPhone-telefon.

Malin hittade en billig laddare för 39 kronor från svenska webbutiken iPhonefyndet och slog till.

Men fyndet visade sig vara allt annat än ett fynd.

Blott fyra dagar senare fattade laddaren nämligen eld.

– Min son satte telefonen på laddning innan vi åkte iväg på kalas. Jag kände att något luktade bränt innan vi åkte men hittade inget. När vi kom hem hade proppen gått och laddaren var svart, säger Malin.

Sonens iPhone 6 gick sönder

På sin hemsida skriver webbutiken att "ni kan vara säkra på att ni får en kvalitetsprodukt som är granskad och säker att använda".

När Expressen kontaktar iPhonefyndet är man fåordiga.

– Det är väldig allvarligt. Jag måste prata med kunden innan jag kan kommentera mer, säger Stefan Nilsson, ägare av iPhonefyndet, och lägger på luren.

Expressen kontaktar sedan företaget igen via sms.

Hur kan era kunder förvissa sig om att produkterna de köper är säkra?

"Vi kommer ej längre sälja denna produkt, skall göra en utredning med min leverantör och ser mycket allvarligt på det hela! Det är väl det jag har att säga och att alla som köpt denna produkt hör av sig och får pengarna tillbaka såklart!" svarar man då i ett sms.

För Malin är pengarna dock inte det viktigaste.

– Det kunde ju ha börjat brinna, liksom. Men det tråkigaste är att min son hade en ny iPhone 6 och den pajade också. Det verkar ha blivit kortslutning. Den funkar inte med en annan laddare heller.

En tankeställare

Fredrik Kagerud är inspektör på Elsäkerhetsverket och uppmanar alltid kunder att tänka till en gång extra innan inköp.

– Som konsument ska man vara försiktig och observant på det man köper. Det finns många internetsidor som kan vara skrivna på svenska trots att de är utländska. Det är viktigt att det man köper överensstämmer med de krav som finns. Exempelvis ska en svensk bruksanvisning alltid medfölja produkter som används i Sverige. Vidare så ska produkten vara försedd med en "svensk" stickpropp och inte anslutas via en reseadapter.

Malin har köpt tillbehör via nätet tidigare utan problem.

– Och det har fungerat. Den här var lite extra billig men det ska ju inte börja brinna för det.

Efter incidenten lade Malin upp en bild på Instagram och varnade sin vänner:

"Ett hett tips är ju att inte köpa billiga laddare på nätet. Kom hem, proppen har gått och laddaren brunnit."

– Jag känner att jag kommer använda originalladdare i fortsättningen. En laddare kan man köpa en ny av, men telefonen är ju lite dyrare, säger Malin.

Efter Expressens artikel har den aktuella iPhone-laddaren plockats bort från webbutikens sortiment.


Apple har tidigare gått ut och varnat konsumenter att gamla iPhone-laddare kan börja brinna.

 

Av xenia alpkut - 21 december 2016 16:30

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17138496.ab


Jag vill varna.

 


Ma Ailun, 23, svarade i sin Iphone 5 medan den laddades – och föll död ner till marken.

Apple ska nu undersöka vad som har hänt, skriver Sky News.


Bara en månad innan sitt bröllop dog den kinesiska flygvärdinnan Ma Ailun. Enligt kinesisk polis dog hon av en elektrisk stöt. Enligt hennes syster fick hon stöten då hon svarade i sin Iphone 5.

"Jag vill varna alla för att använda mobilen medan den laddas", skriver systern på twitter.

Köpt i Apple-butik

Ma Ailun hade, enligt systern, köpt sin mobil i en officiell Applebutik. Hon använde en originalladdare som var inkopplad i mobilen när hon dog.

Apple har officiellt uttalat sig om tragedin och säger nu att de ska undersöka vad som har hänt.

"Vi berörs djupt av att höra talas om den här tragiska olyckan. Våra tankar går till hennes familj", skriver Apple, enligt Sky News.

Mobiltelefoner innehåller, enligt experter som Sky News talat med, en spänning på 3-4 volt. För att en människa ska känna av en elektrisk stöt krävs minst 36 volt.

– Men om till exempel kabeln är trasig kan det leda till en elektrisk chock på 220 volt, säger en fysiklärare på Nanjing High School, enligt Sky News.Enligt det kinesiska konsumentverket dog en man 2010 då han talade i sin mobiltelefon. Den gången användes däremot inte en originalladdare.

Av xenia alpkut - 21 december 2016 13:00

Jag vill varna  

 

Allmänt

Det är inte så vanligt att barn råkar ut för olyckor med elektricitet tack vare att många har en hög elsäkerhet i hemmet med jordfelsbrytare och barnsäkra vägguttag.

Hur svår skadan blir beror på hur hög den elektriska strömstyrkan är samt hur länge barnet varit i kontakt med den. Ju högre strömstyrka och ju längre tid desto allavarligare kan skadorna bli.

Elstängsel används vanligen för att hålla djur kvar i sin hage. När man kommer i kontakt med ett elstängsel får man en mycket kort stöt för att det inte ska vara farligt för vare sig människor eller djur. Det dröjer flera sekunder innan nästa stöt kommer och då har man oftast hunnit dra undan handen.

Om barnet leker med elektriska apparater och samtidigt kommer i kontakt med vatten eller om barnet tuggar på sladdar finns det risk för att barnet får skador inuti kroppen, vilket kan vara allvarligt.

Vid lek på platser där det kan finnas högspänningsledningar som till exempel vid banvallar eller om barnet träffas av blixten, finns risk att barnet får stark ström genom kroppen och skadorna kan bli allvarliga.

Symtom

Efter en lätt elektrisk stöt är det vanligt att barnet känner stickningar i den kroppsdel som fick stöten. Ett annat symtom är att barnet får en liten brännskada, oftast inte större än en liten prick, men som kan svida och göra ont.

Om barnet har fått allvarliga skador inuti kroppen kan något eller några av dessa symtom märkas:

 • Har svårt att andas eller inte andas alls.
 • Blir blekt eller blekblått i ansiktet.
 • Får kramper.
 • Får nedsatt känsel.
 • Blir medvetslöst en kortare eller längre stund.

Ibland kan hjärtats rytm påverkas av den elektriska stöten.

Behandling

Om barnet fortfarande håller i strömkällan:

 • Stäng av strömmen.
 • Försök ta bort barnet från strömmen med hjälp av ett föremål som inte leder ström, till exempel en träpinne eller tjockt rullad dagstidning. Om man tar direkt i barnet får man själv ström i sig.

På sjukhuset eller vårdcentralen får barnet behandling för sina symtom, som till exempel smärtlindring eller omläggning av skador på huden. Hjärta, andning och blodcirkulation kontrolleras.

Vid allvarliga elolyckor kan barnet behöva vårdas på intensivvårdsavdelningen.

När ska man söka vård?

Man ska ringa 112 om barnet har ett eller flera av följande symtom:

 • Har svårt att andas eller inte andas alls.
 • Inte har någon puls.
 • Har kramper.
 • Är medvetslöst.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om något eller flera av dessa punkter stämmer:


 • Barnet har fått ström genom kroppen eller om man är osäker på hur elolyckan har gått till.
 • Barnet har varit medvetslöst, även en kort stund.
 • Barnet har en synlig skada på huden, även om den är liten. Ibland kan skadan vara större än vad som syns.
 • Barnet kissar mindre än vanligt eller har rödbrun urin.
 • Stickningarna i den kroppsdel som fått stöten i

När ska man söka vård?

Man ska ringa 112 om barnet har ett eller flera av följande symtom:

 • Har svårt att andas eller inte andas alls.
 • Inte har någon puls.
 • Har kramper.
 • Är medvetslöst.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om något eller flera av dessa punkter stämmer:

 • Barnet har fått ström genom kroppen eller om man är osäker på hur elolyckan har gått till.
 • Barnet har varit medvetslöst, även en kort stund.
 • Barnet har en synlig skada på huden, även om den är liten. Ibland kan skadan vara större än vad som syns.
 • Barnet kissar mindre än vanligt eller har rödbrun urin.
 • Stickningarna i den kroppsdel som fått stöten inte går över inom någon timme.

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Elolyckor-hos-barn/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se