Alla inlägg den 16 juni 2016

Av xenia alpkut - 16 juni 2016 16:30

jag har hört att man kan göra om magsäcksoperationer om det behövs och man ångrar sig.

 

 

Fetma behandlas bäst med förändrad livsstil. Men det finns personer som inte lyckas gå ned i vikt och vars hälsa är i fara på grund av övervikten. Då kan en operation av magsäcken öka chanserna till ett bättre och längre liv. 

Operation är dock ingen enkel metod som löser alla problem. Det finns risk för komplikationer och livsstilen måste ändras efteråt.

Kirurgisk fetmabehandling har kommit att tiofaldigas bara på några år. I år beräknas drygt tusen personer opereras inom Västra Götaland för obesitas, fetma. Operation används i de svåraste fallen och efter att andra viktminskningsmetoder först prövats.

Det finns olika sätt att operera. Idag är den absolut vanligaste metoden så kallad gastric bypass. Den bedöms som effektiv med mycket goda långtidsresultat och med relativt små biverkningar. Magsäcken förminskas och man blir fortare mätt. Vid operationen skapas en liten ficka överst i magsäcken som på så vis har plats för mycket mindre mat än tidigare. Den kvarvarande stora delen av magsäcken kopplas bort. Maten leds förbi den första delen av tunntarmen. Ingreppet gör att näringsupptaget försämras.

Operationen kan oftast genomföras med så kallad titthålskirurgi. Vilken metod kirurgen väljer beror på hur fet patienten är, bakomliggande sjukdomar och hur patientens hälsotillstånd är. Patienten är sövd under ingreppet. Man brukar få stanna på sjukhuset 2-5 dagar efter gastric bypass. Sjukskrivningsperioden varierar mellan 2 och 6 veckor.

I Västra Götaland utförs fetmaoperationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på privatsjukhuset Carlanderska i Göteborg. Väntetiden inom den offentliga vården för gastric bypass är för närvarande 3-6 månader.

Obesitasmottagningen

jag har hört att man kan göra om magsäcksoperationer om det behövs och man ångrar sig.
De patienter som är aktuella för fetmaoperation kommer via remiss till obesitasmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredning och behandling sker i samarbete med enheten för obesitaskirurgi.

Patienterna erbjuds hjälp och stöd i sitt svåra arbete med att gå ned i vikt. Ofta går de ett år till obesitasmottagningen för att kunna förändra sin livsstil. En del väljer att gå vidare med fetmaoperation.

Aktuella patientgrupper

BMI-gränsen för fetmaoperation är 40 såvida man inte har en bakomliggande sjukdom, exempelvis diabetes typ 2. Då är nedre BMI-gränsen 35. Det beror på att hälsovinsterna då är så stora.Vidare ska man flera gånger och med flera olika metoder, försökt uppnå bestående viktnedgång. Det är patienten själv som avgör om så är fallet.

För att få klartecken till operation måste remissen bedömas av såväl medicinläkare som kirurg.

Patienter som inte opereras

En del överviktiga patienter är fysiskt aktiva, lever sunt och har mycket bra medicinska värden. Då kanske operation inte är förstahandsalternativet.

Det är heller inte alla patienter som godkänns för operation. Bakomliggande sjukdomar eller medicinering kan utgöra risker eller kraftigt försämra resultatet. Det görs alltid en individuell bedömning.

Några patientgrupper som sällan opereras är:Även vissa psykiska sjukdomar kan innebära problem. En anledning är att man ska kunna ha kraft att hantera komplikationer och den livsstilsförändring som en magsäcksoperation innebär.

Patienter över 70 år opereras sällan, bland annat på grund av att fetma i hög ålder inte har så negativa effekter som i unga år. Tvärtom, övervikt kan till och med vara bra att ha om man drabbas av allvarlig sjukdom.

Innan operation

För att få bästa resultat och minska riskerna för komplikationer, vill vårdpersonalen att patienterna ska gå ned en del i vikt och sluta röka innan operationen.

Som patient måste man också verkligen vara motiverad till livsstilsförändring. Vårdpersonalen på obesitasmottagningen hjälper till i det arbetet.

Positiva effekter

Efter operationen går det endast att äta 1-2 deciliter mat per portion. Näringsupptaget är också försämrat. Kilona försvinner därför fort. Viktnedgången är ofta 30 procent på 2-3 år.
De flesta kan sedan behålla sin vikt. Det innebär inte bara stora medicinska fördelar – självbild och självkänsla brukar också påverkas positivt. Hela livskvaliteten ökar när fetman minskar.

Den kraftiga viktnedgången innebär en minskad risk för tidig död och fetmarelaterade sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom och diabetes. En person med diabetes halverar risken för hjärtinfarkt.


Eftersom fettvävnaden är en stor körtel som utsöndrar ett 50-tal olika hormoner, kommer kroppen ofta i balans med sig själv. Kvinnor kan till exempel öka sina chanser till graviditet och personer med diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, kan bli av med sjukdomen. Det beror på att insulinkänsligheten ökar när fetman minskar.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/

ANNONS
Av xenia alpkut - 16 juni 2016 13:54

Två ensamkommande pojkar uppger att de utnyttjats sexuellt av en chef på ett privatägt flyktingboende, skriver Eskilstuna-Kuriren.

Kvinnan ska ha hotat att få pojkarna utvisade om de inte hade sex med henne inför kamera.

– Vi utreder ett misstänkt sexbrott. Utredningen är i en känslig fas, säger Magnus Ingårda vid Sörmlandspolisen.


De två pojkarna kom till Sverige i november förra året på flykt från Afghanistan.

Pojkarna placerades på ett hem i Mellansverige där de kom i kontakt med den kvinnliga chefen på boendet. Det är hon som nu anklagas för att ha utnyttjat pojkarna sexuellt, vilket Eskilstuna-Kuriren först rapporterade om.

Det privata bolaget bakom hemmet saknade rätt tillstånd och boendet stängdes därför ner tidigare i år. Efter det inleddes händelserna som nu är föremål för en polisutredning.

– Hon sa att 'om ni inte har sex med mig ringer jag Migrationsverket så att de utvisar er'. Och 'jag ska förstöra ert ärende och utvisa er', säger en av pojkarna till Eskilstuna-Kuriren.

”Chefen tvingade oss och utnyttjade oss för sex”

De ofrivilliga samlagen ska ha ägt rum vid en handfull tillfällen, både på hotell och i kvinnans hem, och ska ha föregåtts av såväl hot som löften om presenter.


Pojkarna uppger att båda låg med kvinnan vid ett tillfälle. Under de andra träffarna filmade den ena pojken den andra pojken tillsammans med chefen, skriver Eskilstuna-Kuriren som har tagit del av de inspelade filmerna.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23013852.ab

ANNONS
Av xenia alpkut - 16 juni 2016 13:00


Om du har epilepsi är vissa av hjärnans nervceller överaktiva, vilket kan orsaka olika typer av anfall. Epileptiska anfall kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma individ är anfallen oftast likadana varje gång. Mellan anfallen finns inget som visar att du är sjuk. Om du har stora besvär av din epilepsi kan du behöva läkemedel för att förebygga att få anfall.

Det är vanligt att bara ha ett par lindriga anfall under hela livet, men en del kan ha svåra anfall varje dag. Många som får epilepsi kan slippa få fler anfall med hjälp av läkemedel

Symtom på epilepsi

Symtomen vid ett epileptiskt anfall kommer plötsligt men är vanligtvis kortvariga, från några sekunder upp till någon minut. De kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma individ är anfallen oftast likadana varje gång.

Hur anfallen blir beror på i vilken del av hjärnan den epileptiska aktiviteten äger rum. Därför indelas epileptiska anfall i två huvudtyper:

  • Primärt generaliserade anfall, då hela hjärnan är inblandad från anfallets start.
  • Fokala anfall, som startar i en begränsad del av hjärnan.

Generaliserade anfall

Det är framför allt vid så kallade primärt generaliserade anfall med kramper som du får kraftiga och allvarliga symtom. Du förlorar ofta medvetandet utan förvarning, blir spänd i hela kroppen och börjar efter några sekunder rycka i armar och ben. Vid en annan typ av generaliserade anfall kan du få korta sekundsnabba häftiga muskelryckningar, så kallade myoklonier, i armar, huvud eller ben,

Om du får en lindrigare form av primärt generaliserat anfall blir du frånvarande under några sekunder och kanske stirrar tomt framför sig. Efter anfallet minns du inget av det, men kan uppleva att du "tappat tråden" en stund. Sådana anfall kallas absenser, de debuterar oftast under barndomen och försvinner i vuxen ålder.


Fokala anfall

Fokala anfall kan både upplevas och se mycket olika ut. Ibland känner personen själv påverkan på tex syn och hörsel utan att omgivningen märker att anfallet, ibland utlöser fokala anfall kraftiga symtomen med attacker av rytmiska ryckningar i ena halvan av kroppen. Du kan vara vid medvetande, men även helt eller delvis bli medvetslös.

Fokala anfall kan ibland utvecklas successivt, från lindriga till kraftiga symtom. Sådana anfall kan inledas med en aura, du känner att anfallet börjat men omgivningen märker ingenting. Då blir du efter hand mer påverkad och omgivningen kan märka att du blir frånvarande eller får muskelryckningar. Ett sådant anfall utvecklas från fokalt anfall till ett sekundärt generaliserat anfall.

Mellan anfallen är allt som vanligt

Vid epilepsi har du direkta symtom och tecken på sjukdomen bara så länge anfallet pågår. Mellan anfallen finns inget som visar att du har epilepsi.

Det är ovanligt att du får ett anfall i samband med att du söker vård för dina besvär. Läkaren måste därför göra sin bedömning utan att ha haft möjlighet att se vilka symtom du har. Själv kan du dessutom ofta ha en minneslucka och sakna upplevelse av anfallet. Därför är det bra om någon som såg anfallet finns med för att beskriva vad som hände.

Av xenia alpkut - 16 juni 2016 12:00

Utvecklingsstörning, förståndshandikapp eller begåvningshandikapp är när en människas kognition och intelligens inte utvecklas normalt. Man har inte samma förutsättningar som andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. De medicinska uttrycken för utvecklingsstörning är mental retardation eller psykisk utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är en svårare form av inlärningssvårigheter.

Det är i huvudsak de kognitiva funktionerna som påverkas, inte de känslomässiga faktorerna, kreativiteten eller den kroppsliga utvecklingen, även om vissa utvecklingsstörningar kan påverka andra delar av kroppen och dess utseende.

Forskning visar hur viktig en människas begåvning, framför allt den verbala förmågan, är för kapaciteten att leva ett självständigt liv. Begåvningsnivån är en skyddsfaktor och resurs vid svårigheter. Den har dock också en koppling till antisocialt beteende.[1][2] Personer med funktionsnedsättningen behöver få tillgång till personliga begåvningsstödjande hjälpmedel.

Cirka 1 % av Sveriges befolkning har en utvecklingsstörning, hälften av dessa har en utvecklingsstörning som räknas som lindrig.[3] Antalet personer med en nedsatt intellektuell förmåga som dock inte motsvarar kraven för utvecklingsstörning är betydligt högre, vissa menar att det kan uppgå till 20 % av befolkningen.[4]

Utvecklingsstörningar hos barn upptäcks i allmänhet när man börjar undersöka varför barnet utvecklas så långsamt mentalt. I flesta fall beror det på att deras hjärnor inte utvecklats för abstrakt tänkande utan mer konkreta ting. Detta ger nedsatt intelligens eftersom utveckling av intelligens kan utvidgas av logiska uppgifter som kräver abstrakt tänkande fast som är nedsatt vid funktionsnedsättningen.

Man delar, enligt ICD-10, in utvecklingsstörningar i olika nivåer utifrån vilken intelligenskvot personen ifråga ligger på, detta benämns som djupgående, svår, måttlig och lindrig.[5] Inom termen svag begåvning faller de inom den lägsta nivån fast inom normalzonen IQ 70-85.


Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning och räknas varken som en sjukdom eller en psykisk störning. En utvecklingsstörning går därmed inte att bota, däremot kan man lära sig hitta strategier som underlättar tillvaron för den som har en utvecklingsstörning. [5].

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsstörning

Av xenia alpkut - 16 juni 2016 12:00

Epilepsi (från latin epilepsia, från grekiska ἐπιληψία, från epilambanein, att anfalla, gripa tag, från lambanein, att ta)[1] är en grupp diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller. Epilepsi är inte ärftlig, men kan vara medfödd eller uppstå till följd av en hjärnskada (trauma, stroke, tumörer, infektioner m.m.), men i många fall kan utredning inte visa någon orsak till epilepsin.

För den som haft ett enstaka epileptiskt anfall är risken att utveckla epilepsi mindre än 50%. För att få diagnosen epilepsi krävs därför vanligen att man haft minst två anfall, utan provocerande faktorer[2]. Risken för anfall ökas vid abstinens, infektion, extrem trötthet. Epilepsianfallens karaktär, frekvens och omfattning varierar kraftigt mellan olika drabbade individer, likaså möjligheten till framgångsrik medicinsk behandling. Den som nyligen haft ett epileptiskt anfall får inte köra bil, men personer med epilepsi får ofta börja köra igen när de varit anfallsfria ett år[3].https://sv.wikipedia.org/wiki/Epilepsi

Av xenia alpkut - 16 juni 2016 11:02

    

Mari-Sofie och Michael väntade sitt första barn. Men bristande handläggning på Mölndals sjukhus gjorde att deras dotter Maja avled. – Hur kan detta ske när både jag och mitt barn varit fullt friska i nio månader, säger Mari-Sofie Olausson.

Förra året väntade Mari-Sofie Olausson, 35, och Michael Eriksson sitt första barn, Maja. Undersökningar visade på goda värden och det var med hög sannolikhet inget fel på Maja. Mari-Sofie hade hört mycket gott om Mölndals sjukhus och fick en bokad tid på förlossningskliniken en tidig lördag.

I förlossningsbrevet till barnmorskan bad Mari-Sofie om att få veta hur förlossningen fortlöpte samt raka direktiv av ansvarig barnmorska.

Men när det var dags för förlossning gick något snett.

– Vi kände att det var konstigt redan från början. Från det att vi anlände så tog det några timmar innan vi kom till förlossningsrummet, säger Mari-Sofi Olausson.

Kände sig i vägen

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver paret om hur de kände sig ovälkomna och att läkarens attityd fick dem att känna sig i vägen. Efter att förlossningen gick trögt så bedömdes Mari-Sofie som "högriskpatient". Men trots det gjorde läkarna bedömningen att hon skulle sova. Dagen därpå, efter en natt av värkar, började hon att spy och fick hög feber. 

– Jag ville föda vaginalt och inte med kejsarsnitt. När vi ändå hade hållit på så länge kunde jag inte få föda ordenligt. Då blev jag besviken.

Det var Mari-Sofies man Michael som på monitorn larmade om att Maja hade låg puls. Barnmorskan försäkrade paret om att läkarna hade koll, men lite senare kom två andra barnmorskor inspringandes och såg att det var allvarligt. Mari-Sofie skjutsades snabbt iväg mot operationssalen. 40 minuter senare än beräknat anlände läkaren.

Fick inte veta om dottern levde

Parets dotter Maja föddes livlös och efter många återupplivningsförsök lyckades de få igång pulsen. Eftersom Mölndals sjukhus inte har en neonatalavdelning, alltså en avdelning som har kompetens att vårda för tidigt födda eller nyfödda barn som är sjuka, så fördes därför Maja med ambulans till Östra sjukhuset.

Mari-Sofie fick stanna kvar på Mölndals sjukhus och fördes till uppvaket utan att veta om hennes nyfödda dotter levde och utan att få information eller svar på vad som hände. Och det skulle dröja flera timmar innan de skulle få veta.

– Det tog fyra timmar innan vi fick en ambulans till Östra sjukhuset. Allt blev så himla overkligt, jag hann inte ens tänka på om mitt barn levde eller inte. Jag tänkte bara "ta mig till sjukhuset nu", säger Mari-Sofie.

Väl på Östra sjukhuset sa läkarna att Maja har en svår infektion i kroppen som lett till syrebrist vid födseln vilket allvarligt skadat organ och hjärna. Maja avled klockan halv ett samma natt.

– Hur kan detta ske när både jag och mitt barn varit fullt friska i nio månader utan några anmärkningar från någon barnmorskekontroll?

Skarp kritik från IVO

Nu riktar IVO skarp kritik mot Mölndals sjukhus och menar att bristande handläggning till följd av dålig planering och ledning av förlossningsverksamheten orsakade Majas död. Enligt IVO:s granskning borde Mari-Sofies förlossning aldrig genomförts på Mölndals BB, där fanns inte rätt kompetens för att ta hand om riskförlossningar.

IVO skriver vidare att de läkare som var inblandade i förlossningen såg eller undersökte patienten mycket sällan samt att kommunkationen mellan vårdpersonalen var dålig.

”IVO anser att samverkan mellan barnmorskor och läkare skulle varit betydligt mer frekvent. Barnmorskor och läkare borde tillsammans gjort fortlöpande riskbedömningar under förlossningsförloppet. IVO anser att det inte är förenligt med god och säker vård att samverkan mellan barnmorskor och läkare inte fungerar på en förlossningsavdelning.”

 IVO har nu en pågående granskning av förlossningsavdelningen i Mölndal som väntas vara klar om några veckor.

– Jag var väldigt arg efteråt. Man litar ju blint på sjukvården, jag har ju inte den kompetensen, säger Marie-Sofie.

Sahlgrenskas chefläkare Görel Nergelius säger till GT att man beklagar det inträffade och att sjukhuset har vidtagit åtgärder för att försöka säkerställa att något liknande aldrig inträffar igen.

– Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på den här händelsen med denna tragiska utgång. Vi gjorde en Lex Maria-anmälan för denna händelsen tidigare. Efter den fick vi ett besked från Ivo som sa att den internutredning vi har gjort och de åtgärder som vi vidtagit var adekvata.

Ska föda igen nästa vecka

Nästa vecka är det tänkt att Mari-Sofie ska föda igen. Denna gången hoppas hon på en bättre upplevelse.

 

– Om en vecka ska vi dit igen. Det är inte med glädje jag lägger mitt liv i någon annans händer igen, säger Mari-Sofie Olausson.


SVT Nyheter Väst söker Sahlgrenska universitetssjukhuset för en kommentar.

Jag tycker det är bra att man får veta vad som händer!

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/deras-nyfodda-dotter-avled

Av xenia alpkut - 16 juni 2016 10:52

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/egyptiska-myndigheter-egyptair-vraket-har-hittats


 


Det störtade Egyptair-planet ska ha hittats. Enligt nyhetsbyrån AP säger egyptiska myndigheter att de har hittat vraket.

Kommittén sade i ett uttalande sent på onsdagen att en sökfarkost, utskickad från de egyptiska myndigheterna som en del i sökinsatserna, hade hittat flera platser där huvuddelar av vraket skulle finnas.

Farkosten, som kan upptäcka föremål på 1.830 meters djup, har kunnat ta bilder av flygplansdelar för att haveriutredare ska kunna skapa en karta över var vrakdelarna finns.

Försvann från radarn

Tidigare i juni hittades kunde planets svarta lådor lokaliseras i Medelhavet.

19 maj försvann Egyptairs passagerarplan från radarn på väg från Paris till Kairo. 66 personer dog i kraschen. Ingen terrorgrupp har tagit på sig händelsen.


Offrens kvarlevor visade tecken på att det har varit en explosion ombord, enligt rättsmedicinska experter. Men inga spår av sprängämnen har kunnat upptäckas än och från officiellt håll tillbakavisas uppgifterna.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30
<<< Juni 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se